Federal Reserve – Fakta og Konspirasjoner

Konspirasjonsmiljøer her hjemme har tillagt Federal Reserve (FED), sentralbanken i USA absurde egenskaper. Det kan vel komme av at argumentene mot FED er importert fra konspirasjonsmiljøene i USA hvor det er sauset sammen med annet konspirasjonsrør, hvor vi ofte finner antisemittisme som en ingrediens.
Mantra i konspirasjonsmiljøer er at bare sentralbankene blir nedlagt, så blir alt så meget bedre. Hvor kommer disse ideene fra?
Fed-blogg bilde
Motstanden mot FED kommer fra flere hold, men de villeste ideene kommer fra deler av konspirasjonsmiljøene som har trykket William Potter Gale (1917-88) til sitt bryst. Gale var en mislykket yrkesmilitær og glødende antisemitt til tross for at han var av nærmest ren jødisk avstamning, og en like glødende antikommunist. Politisk førte dette Gale mot borgerrettsbevegelsen og til den antikommunistiske Minutemen-bevegelsen, og derfra til motstand mot alle former for føderale myndigheter (og alle myndigheter overhodet utover valgte lokale sheriffer). Religiøst gjorde dette ham til Christian Identity-tilhenger, dvs. troen på at angelsaksere og keltere er Israels ti tapte stammer og Guds utvalgte folk, mens jødene er bedragere, ja sågar biologisk avkom av Satan. Mye av retorikken og motstanden mot Federal Reserve og det politiske systemet ser jeg igjen i konspirasjonsmiljøer her hjemme når det kritiserer vårt banksystem, oljefondet og politikere.

Her hjemme har vi en liten gjeng som demonstrerer hvert år når sentralbanksjefen holder sin årstale. De kaller seg den Norske Tea Party-bevegelsen. De mener at vi skal avvikle hele sentralbanksystemet, men så langt har de ikke klart å forklare hva de ønsker å erstatte systemet med, langt mindre redegjøre for hvilke konsekvenser en nedleggelse vil føre til. Jeg har tidligere stilt noen spørsmål inne på deres Facebook arrangement: – Demonstrasjon mot Sentralbank Systemet. Svaret jeg får er: «les deg opp, vi kan ikke ta ansvar for din uvitenhet». Et råd er vel å lage noen analyser over hva konsekvensene vil være hvis en går bort fra sentralbanksystemet, samt redegjøre hva de vil erstatte dagens økonomiske system med. Så langt er det bare noe ullent dill om gullstandard og et slags frislipp om at vi alle er vår egen lykkesmed, samt at skattlegging er for pyser …

Her hjemme har også Per-Aslak Ertresvåg fylt bensin på konspirasjonsbålet ved å hevde at det var et «kupp» hvor menn med makt møttes på Jekyll Island og meislet ut hvordan det hele skulle se ut. Det riktige er at loven ble vedtatt med stort flertall i kongressen etter en rekke revisjoner.


Hvordan foregikk banking i USA før 1913?

Hele ordningen med banking i USA går langt tilbake før Federal Reserve ble etablert.
De forente staters første sentralbank var The First Bank of the United States, opprettet av George Washington administrasjonen i 1791. Den store pådriveren var finansminister Alexander Hamilton, utenriksminister Thomas Jefferson var imot. Banken hadde hovedkvarter i Philadelphia, med avdelinger rundt om i landet. Rundt tyve prosent av bankens egenkapital på ti millioner dollar ble skutt inn av de føderale myndighetene. First Bank hadde ansvaret for å håndtere landets gullreserver, for handel med utenlands valuta, samt handel med statsobligasjoner. Imidlertid konkurrerte banken også i det private lånemarkedet, noe som førte til at forretningsbanker ønsket å få slutt på ordningen. First Bank hadde fått konsesjon for tyve år, og denne ble ikke fornyet i 1811. Det betyr at forente stater ikke hadde en sentralbank frem til 1913.

Under Den britisk-amerikanske krig fra 181215 hadde ikke USA noen sentralbank, og myndighetene måtte låne penger fra flere private banker for å finansiere krigen. De private bankenes overdrevne utstedelse av papirpenger gjorde at bankene ofte ikke greide å innløse sedlene for den lovte metallverdien, noe som gjorde at sedlene ble omsatt for en rabattert pris på det private markedet. Denne kaotiske situasjonen gjorde at Kongressen igjen så fordelene med en sentralbank, og The Second Bank of the United States ble opprettet i 1816. De føderale myndighetene skjøt inn syv av de 35 millionene i egenkapital. Denne nye banken fikk rett til å utstede pengesedler, som ble gjort til tvunget betalingsmiddel. Banken fikk også ansvaret for å hjelpe kommersielle banker med nødlån dersom de fikk problemer med pengereservene.

Mellom 1837 og 1866 kunne praktisk talt hvem som helst av småbanker utstede pengesedler i USA, så det sier seg selv at det var lite hensiktsmessig og en regelrett oppskrift på kaos i en voksende nasjon. En utfordring var at fartet du rundt i USA på den tiden, så kunne du oppleve at sedler utstedt av en bank ikke ble godtatt av kunder i en annen bank i en annen stat eller by i samme stat for den del. Det var kort og godt et behov for en mer sentralisert måte å styre pengepolitikken.

Opprettelsen av Federal Reserve i 1913

Mange kjenner ikke til historien om hvorfor og hvordan Federal Reserve ble opprettet. Det er bygd myter rundt opprettelsen som i korte trekk går ut på at «kyniske krefter» fikk loset dette igjennom det politiske systemet i USA. Sannheten var at opprettelsen av en sentralbank fikk stort flertall i Kongressen i 1913. I Representantenes hus stemte 260 for dannelse av FRS, 60 var i mot. I senatet vart resultatet 43 for og 25 var i mot. I konspirasjonsmiljøer er omkvedet at det ikke kunne fattes et lovlig vedtak fordi det var like før juleferien og at det ikke var mange nok tilstede til å fatte et lovlig vedtak. Grunnen til man ønsket en sentralbankløsning var for å unngå bankkriser og – problemer som den i 1907. For øvrig var det også problemer i 1837, og faktisk enda tidligere.

USAs sentralbankløsning er unikt på verdensbasis. Systemet er en hybrid av tolv privateide sentralbanker («Federal Reserve Banks») og en politisk utpekt ledelse. Det øverste nivået i systemet er Board of Governors som holder til i Washington D.C. Dette styret utpekes av USAs president og godkjennes av Senatet. Under styret kommer Federal Open Market Committee, som har hovedansvaret for landets pengepolitikk. Denne komiteen består av Board of Governors og formennene for fem av de tolv Federal Reserve Banks. Under disse kommer de tolv bankene, som i stor grad tar seg av de praktiske gjøremålene til sentralbanksystemet.

Konspirasjonsmytene om Federal Reserve som aldri vil dø

Federal reserve kan kritiseres for mange av sine disposisjoner gjennom historien, men da er det viktig å bygge det på faktiske hendelser og ikke bygge konspiratoriske og kreative historieomskrivinger. En ting en bør ta med seg er at mange tillegger FED alt for stor reell makt en det de faktisk har. At Fed kritiseres er et sunnhetstegn i et demokrati.

The Economist – The Fed and its discontents
Time Magazine – Fight over the Federal Reserve
Opposingviews – Ron Paul Explains Why Federal Reserve has Failed
Cnn Money – Everybody Hates the Fed

Som jeg var inne på så er det mange myter om Federal Reserve. I konspirasjonsmiljøene her hjemme har en tydeligvis «importert» mange påstandene om hva Federal Reserve er og ikke er.

Særlig en artikkel i konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet fanget min interesse. Fakta er stablet så lemfeldig at det er pinlig for å si det forsiktig. Men hvorfor være forsiktig?

Mot konkurs for Vesten (Nyhetsspeilet, 16.12.09). I denne artikkelen hevder Ingun Røiseland at Rothschild-familien var involvert i drapene på presidentene Kennedy og Lincoln. Sistnevnte fordi han utfordret den Rotschild-kontrollerte sentralbanken Federal Reserves rett til å trykke penger og fastsette rente. (Poenget er at Federal Reserve ble opprettet i 1913, altså nesten femti år etter Lincolns død, så å dra linjer til drapsmotivet her er kreativt og fryktelig feil)

Hennes artikkel er et rør uten like. Den er så full av feil at det er pinlig, men jeg konsentrerer meg om det som omhandler Federal Reserve i denne omgang.

«Federal Reserve ble til som en liten sammenslutning av mektige medlemmer av Illuminati og utgikk fra mange av de største, private, finansieringsinstitusjonene i Europa. Banken ble til i en situasjon hvor nasjonsbygging forutsatte tilgang på penger, og private bankiere eller finansfyrster forsto raskt hvilket potensiale som ligger i å drive utlån overfor en stat.

Federal Reserve ble til i forlengelsen av huset Rothschild og i USA var det spesielt Rothschilddynastiet som hadde stått for utlån til staten. Relasjonen mellom Rothschilddynastiet, etter hvert Federal Reserve og den amerikanske stat utgjør et enormt smertefullt bånd, og det hevdes at Rothschild-huset har stått bak en rekke drap på presidenter, deriblant Lincoln, som har utfordret bankens rett til å trykke penger og fastsette rente.

Kennedy var den siste amerikanske presidenten som utfordret dette systemet og det antas at det var dette som kom til å koste han livet. Federal Reserve er utrolig nok fortsatt ikke innberetnings- eller revisjonpliktige på bakgrunn av de avtalene som den gang ble inngått og holder i realiteten derfor USA som gissel.»

Dette er tøv. Ingun Røiseland legger for dagen en skremmende mangel på historiekunnskap. Jeg har gitt en oppsummering av hvordan bankdrift foregikk i USA før Federal Reserve så dagens lys, jeg har gitt en forklaring på hvorfor det var nødvendig at en sentralbank ble til.

Det er spunnet myter rundt forestilling om at jødene opprettet og dominerer den amerikanske sentralbanken Federal Reserve System. Ikke minst har den økonomiske krisen gitt nytt liv til disse forestillingene i konspirasjonsmiljøene som vever intrikate historier som ikke har rot i virkeligheten.

Aryan Nations er en gruppe som FBI klassifiserte som den første nasjonale terroristnettverk i USA, har hengt seg opp i at i det faktum at Federal Reserve og Anti-Defamation League ( en organisasjon som kjemper mot antisemittisme og alle former for fordommer i USA og i utlandet gjennom informasjon, opplæring og advokatvirksomhet) ble grunnlagt i samme år – 1913. Denne historien ble ytterligere pyntet på av Louis Farrakhan (link til en konspirasjonsblogg).

Louis Farrakhan (afro)amerikansk muslimsk leder og politiker) ble i 1950-årene tilknyttet den politisk-religiøse bevegelsen Nation of Islam. Farrakhans budskap er en noe uklar sammenblanding av religion og politikk, der svart selvhevdelse og hat mot hvite og jøder står sentralt. Du kan lese mer om han her. Som jeg nevnte i begynnelsen hører også William Potter Gale til denne galskapskaken som konspirasjonsmiljøene roter rundt med. En skal være rimelig svimete hvis en ikke ser de klare undertonene av antisemittisme som Røysland og hennes like rører rundt med i sin artikkel.

For øvrig er konspirasjonsblekkene Nyhetsspeilet, Riksavisen og Folkets Info (smak på ordet) eksponenter for antisemittiske holdninger. Det som er bekymringsfullt er at de mer radikale delene av alternativbevegelsen/antivaksine grupper et lett bytte for en del av den retorikken som konspirasjonsnettstedene bruker.

Hvis man leter etter myter om sentralbanker, særlig FED så er det en klassiske antisemittisk myte at den amerikanske sentralbanken ble kuppet i 1913, som blomstret opp under «de harde trettiåra» – da nazismen hadde sympati både i USA og Europa. Anti-Deflamation League har en god og lettlest blogg som anbefales:
Anti – Defamation League – Jewish «Control» of the Federal Reserve: The «Rothschild» Connection
Anti – Defamation League – Jewish «Control» of the Federal Reserve: A Classic Anti-Semitic Myth

Det enkleste her er å vise en infograf over hva Federal Reserve er, samt noen av mytene som er oppstått.

vis-guide-to-Fed

A Visual Guide to the Federal Reserve
Trykk her eller på selve bildet!

Noen morsomme fakta om pengesystemet  i USA


http://visual.ly/evolution-monetary-system

Original source of the infographic: http://www.cashstore.com/blog/the-evolution-of-the-monetary-system-in-the-united-states-infographic/

Hadde Røiseland og resten av konspirasjonsklovnene som farter rundt på nettet satt seg inn i historien hvordan verden henger sammen, så hadde det kanskje ryddet unna en del misforståelser og tøvete påstander. Konspirasjonsklovnene og andre mer eller mindre saksfokuserte aktivister i de mer marginale områdene av samfunnsdebatten, har lagt seg på et begredelig diskusjonsnivå som gjør at de er fullstendig trippelvaksinert for motargumenter. De er på mange måter som nyreligiøse hvor mantraet er at «alle har krav på sin egen sannhet», og dette anses som en slags «skjult kunnskap». Alle som ikke ser verden og alle de skjulte sammenhengene de ser med sine briller  er uopplyste («sheeple»)

De starter alltid fra det premiss at alt som skjer er del av en massiv konspirasjon, ok. Når du spør, hvor er bevisene for at det er snakk om et komplott og en konspirasjon?  – Aha, det er da ikke noe som helst problem, de holdes skjult selvfølgelig. At bevisene holdes skjult viser jo nettopp at mektige krefter jobber for å undertrykke sannheten, ikke sant? Altså er konspirasjonen et faktum! Vi snakker om Conspiracy by proxy her.

Konspirasjoner finnes, selvføleglig. I virkelighetens verden er de feilbarlige, ufullstendige, med aktører som ofte har motstridende mål, som har dårlig kontroll over effekt, som ikke klarer å opprettholde nødvendig taushet, som av og til handler galt til feil tid. Men i konspirasjonstenkningen er slike mindre sammensvergelser uinteressante. I konspirasjonstenkningen er “sammensvergerne” overmennesker, effektive, grundige, solidariske, nært ufeilbarlige. De fleste vet jo at verden er litt mer komplisert en som så. Konspirasjonsklovnene glemmer hele tiden at elite- og maktmennesker har svært store egoer, og knapt kan enes om noe som helst når det kommer til stykket. Det er bare å se ut av vinduet. Verden er kompleks og har nok utfordringer å ta tak i, men det er selvfølgelig helt uinteressant for Røiseland og henne like.

 

Kilder:
Wikipedia – Federal Reserve
Federal Reserve – Kids Page
The Federal Reserve Bank of Minneapolis
University of Groningen – A Brief History of Central Banking in the United States
Wikipedia – Pengenes historie
Federal Reserve Bank – of Minneapolis – The History of Money
Sothern Poverty Law Senter – Hate and Hypocrisy
Anti – Defamation League – Jewish «Control» of the Federal Reserve: The «Rothschild» Connection
Anti – Defamation League – Jewish «Control» of the Federal Reserve: A Classic Anti-Semitic Myth
Anti – Defamation League – The Militia Movement
Wikipedia – Posse Comitatus (organization)
SPLC – Soutthern Poverty Law Center – EXPLORING WHAT IS BEHIND THE RARE PHENOMENON OF JEWISH ANTI-SEMITES
Daniel Levitas – The Terrorrist Next Door
The New York Times – Federal Reserve
Forsking.no – En kø av ville idéer
Kleptocracy.us – Hvor mye penger bruker USA hvert sekund, minutt, time, dager, uker, måneder,et år

Artikkel oppdatert 22.11.2014 – 10.11.2015 

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s